partner nadace

hlavní partner


úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


Náměstí Míru Zlín východní část

Náměstí Míru, dříve Hlavní náměstí, Masarykovo náměstí

Na náměstí se scházeli zlínští přespolní a uzavírali různé obchody, zakončované smlouvou, tzv. aldamášem. Když se v letech 1892 – 1896 postavila budova Občanské záložny, přesunulo se těžiště společenského života tam. Na jeho místě stávaly dříve domy č. 173 hostinského Štěrby a čp. 174, patřící rolníku Chalupskému. V sousedním domě vedle Záložny býval hostinec „U slunce“ Vincence Kašpárka, který potom koupil tkadlec a hostinský František Směšný a převzala ho po něm jeho dcera M. Pavelcová. Tady se konávaly křtiny, svatby, rozloučení při pohřbech. A také se tu hrávalo loutkové divadlo a scházela se tu zlínská omladina. Severně pod Štěrbovým hostincem byly dva domy zámožného měšťana a kavárníka Karla Susky. Domy ještě před válkou změnily své majitele. V jednom bývala cukrárna vdovy M. Krausové, ve druhém pak ordinace lékaře R. Gerbeře. Na rohu do ulice Hlavní, dnes Rašínovy, stával výstavní patrový dům obchodníka s kůžemi a starosty města Mikuláše Kašpárka. Na jeho místě si pak postavil nový dům židovský obchodník Weistein.


Socha sv. Donáta a Floriana

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

Hrabě Adam Jáchym Rotal vlastnil zlínské panství v letech 1712 až 1763. Za hraběte Rotala byly postaveny na náměstí dvě sochy – sv. Donáta a Floriána (po požáru kostela se zde konaly mše svaté). Předpokladem je, že sochy vznikly za jeho panování asi kolem roku 1750. V časopise Zlín.cz se uvádí, že sochy byly postaveny v roce 1799.

Svatý Donát je ochráncem před údery blesku. Jeho kult je blízký úctě k svatému Floriánovi. Oba bývají voláni k ochraně sklizně vinné révy, obzvláště v Maďarsku. Třebaže svatý Donát není v římském martyrologiu, sdílí svátek se svým jmenovcem, svatým Donátem z Arezza, 7. srpna. Svátek také někde slavívá 30. června, v den výročí zázraku v Euskirchenu; tam se slavívá výroční slavnost na Donátovu počest druhou neděli v červenci. V Maďarsku se oslavuje 7. srpna k ochraně vinobraní. Zobrazován bývá svatý Donát v římské zbroji s bleskem, často s mučednickou palmou nebo s vinnou révou.

Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je představován obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Katolická církev si jeho památku připomíná 4. května.

Dům čp. 170 parcela č. 261/1

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Mikuláš Barvíř

Rašínova ulice X náměstí východ

Původní dům byl ve vlastnictví Mikuláše Kašpárka – starosty Zlína. Ten ho prodal Bernardu Weisteinovi ∗ 1878. Oženil se se Zdenou Reifeldovou a měl s ní 3 syny: Arnošta ∗1908, Josefa ∗1910 a Rudolfa ∗1915.
Pan Weistein přestavěl koupený dům s obchodem na látky. V roce 1935 pak ještě postavil nový dům na Rabínově ulici na parcele č. 261/3 s čp. 183.
V roce 1939 poslal své syny za hranice do ciziny. Po německé okupaci byl majetek zabaven a manželé Einsteinovi byli posláni do Terezína a později Osvětimi, kde byli umučeni.

Dům čp. 171 parcela č. 262

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Antonín Baťa

Původní Susků dům asi prodal rodině Krausové, která měla cukrárnu. S Marií Krausovou ∗8.15.1880 se oženil Antonín Staša ∗24.12.1875 na Vodní ulici v čp. 342. Jeho otec Jan Staša ∗1.5.1852 byl obchodník a s manželkou Annou Macháňovou ∗24.2.1851 měli 4 děti. Jeho syn Antonín Staša se pak přestěhoval na Masarykovo náměstí do čp. 171, kde pak otevřeli Stašovu cukrárnu. Měli 5 dětí: Marii ∗10.2.1906 provdala se za Josefa Klátila, Josefu ∗2.1.1908 provdala se za Josefa Paseku, Boženu ∗17.3.1910, provdala se za Jindřicha Honsu, Jiřinu ∗29.4.1912, provdala se za MUDr.Františka Petra a syna Eduarda ∗19.4.1917 ( Ak. arch. Eduard Staša), který se oženil s Jarmilou Dubskou.

Dům čp. 172 parcela č. 263

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Antonín Hanačík

Původně dům patřil zámožnému kavárníku Karlu Suskovi. Ten ho prodal doktoru Gerbecovi, který zde měl ordinaci. Parcela sahala až do Dlouhé ulice a měla pak číslo 352. Před bouráním pro Zlaté jablko sloužila budova spolku myslivců.

MUDr. Rudolf Gerbec ∗11.1.1871 měl dceru Marii Gerbecovou ∗15.5.1902, která se provdala za nevlastního bratra Tomáše Bati – Jana Antonína Baťu ∗7.3.1898.

Dům čp. 173 parcela č. 264

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Václav Štěrba

V roce 1895 koupila Občanská záložna také dům hostinského Štěrby a v roce 1896 starý dům zbořila a postavila tam novou budovu s restaurací a hotelem. Historickou fasádu domu památkáři zachránili a je součástí Zlatého jablka.

Dům čp. 174 parcela č. 266

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Jan Bavorský

Dům patřil rolníku Chalupskému, který dům prodal Správě občanské záložny a ta ho v roce 1891-1892 zbořila a na místě postavila novou budovu Občanské záložny. Byl tam velký sál, kde se konaly různé slavnosti a plesy. Později se tam zřídilo kino. Stejně jako vedlejší fasádu zachránili památkáři a je součástí Zlatého jablka.

Dům čp. 175 parcela č. 267 a 268

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Josef Gahura

Hostinec U slunce, stojící vedle Občanské záložny, byl v provozu již od roku 1871. Na počátku 20. století jej koupil František Směšný, který předal hostinskou koncesi v roce 1926 své dceři Marii Pavelcové. Zároveň s tím byl hostinec přejmenován na restauraci U Pavelců. Paní Pavelcová měla dvě dcery Annu a Marii a také syna Jana. Marie se provdala za pana Kočendu a měli spolu syna Leopolda a dceru Marii. Pan Kočenda následně též řídil restauraci. Při budování obchodního centra Zlaté jablko byla restaurace zbourána.

Dům čp. 176 parcela č. 269 a 272

Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín Náměstí Míru východní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Josef Sousedík

Dům koupil a obýval Jan Nesvadba. Se svoji manželkou Antonií Šťastovou měli dva syny, Richarda a Aloise. Richard, který převzal po otci obchod, měl dvě dcery. Alois se odstěhoval do Brna. Hedvika ∗1923 se provdala za R. Vaňka a měli spolu 2 syny - Richarda a Roberta. Jindřiška ∗1926 se provdala za Haška. Antonie Šťastová byla asi dcerou prvního starosty Zlína. Josef Šťasta byl zvolen starostou města Zlína v roce 1848, byl jím do roku 1861.

Dům na náměstí č. 176 byl v roce 1939 zbourán a postaven nový patrový dům.


poděkování

Ing. Jaroslav Klepal, in memoriam

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu

úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.