partner nadace

hlavní partner1.máj Baťov / Otrokovice Barum Rallye Baťové Baťovy závody bombardování celkové Gottwaldov hospody koupaliště kostel Malenovice malé Zlíny mrakodrap náměstí Míru náměstí Práce nemocnice okolí Zlína obchodní dům obytné čtvrti památník T. Bati školství Zlín c. k. zámek život v ulicích

Vize zlínského zdravotnictví 1934

80.výročí BN exteriéry interiéry pacienti personál porodnice vánoce 1935 Domov pro zestárlé Dr. Albert vize z roku 1934


Zdravotnictví Zlína 1974


Primář Dr. Bohuslav Albert, ředitel Baťovy nemocnice

V roce 1934 bylo 40. výročí založení firmy Baťa a odborníci byli vyzváni k napsání, jak si představují svůj obor za 40 let.

Přepis z deníku "Zlín", uveřejněno dne 1.5.1934


V roce 1974 bude velký kooperativ pěti set lékařů-zdravotníků Baťovy nemocnice a jejich sociálně-zdravotních oddělení plně zaměstnán konferencemi k příprávě stého výročí objevení Kochova bacilu tuberkulosy. Nejstarší z lékařů budou se ještě pamatovati na případy tuberkulosy, které ve svém lékařském mládí ošetřovali, mladší generace lékařů bude však již jen studovati staré knihy a záznamy, aby chápala význam velikého jubilea. Otázky tuberkulosy již nebude, neboť vysoká životní, bytová a kulturní úroveň, k níž spějeme, spolu s účinnými ochrannými prostředky, propagací zdravotnického veřejného mínění, službou sociálně-zdravotní, ochranným očkováním, dávno před rokem 1974 problém této sociální choroby vyluští.

Při stoletém výročí objevu Kochova bacilu 1982 na Všezlínském zdravotnickém shromáždění, prohlásí senior lékařského sboru, že nebezpečí tuberkulosy patří již nenávratně minulosti. Zdravotnická výstava ukáže, že dnešní naše plány, které již v roce 1933 zaznamenaly podstatný pokles tuberkulosy mezi pracujícími zaměstnanci, byly správně každoročně doplňovány, že lékaři včas přesvědčili obyvatelstvo, aby spolupracovalo a že s rostoucím blahobytem Zlína, budovaným na usilovné práci, ubývalo tuberkulosy i jiných nemocí.

Stejně přesvědčivě a výmluvně budou v památníku zlínské práce, v rozšířeném památníku Tomáše Bati, ukazovati diagramy, jak byly likvidovány nakažlivé nemoci tyfus, záškrt, spála, chřipka, záněty plic, anginy a rheumatismus i všechny nemoce, které z těchto nákaz povstávají.

V té době nebude již oněch těžkých bojů lékařů s epidemiemi a s jejich následky. Jistě, že čtenáře napadne otázka, proč tedy bude míti velký příští Zlín tolik lékařů. Čím se bude těch 500 lékařů a 2 000 zdravotních sester zabývati?

Podívejme se, jak bude Baťova nemocnice a její sociálně zdravotnické oddělení vypadati.

Středem ústavu bude oddělení velké Zdravotnické matriky všech občanů Zlína a jeho širokého okolí. Mohutný archiv statisíců obálek s přesnými popisy občanů, fotografiemi a roentgenovými snímky o tělesném, duševním a zdravotním stavu statisíců živých i mrtvých občanů a jejich zdravotního prospívání, bude stále doplňován novými záznamy. Každý nově příchozí občan do Zlína, ať přišel sem, jako plačící novorozenec krátkou, radostnou cestou z života své matky, nebo jako zralý, nový pracovník, tisícikilometrovou cestou stratosférického letounu, bude při vstupu do Zlína ihned lékařsky posouzen, registrován a klasifikován. Rozsáhlé statistické oddělení, s dokonalou službou strojů, bude tříditi zdravotnické záznamy jedinců, rodin, sčítati jejich prospěch. Lékařské oddělení bude stále hodnotiti tyto poznatky, každý pokles bodů jednotlivce i rodin bude vědecky zkoumati, v záhadných případech bude jedince studovati novým vyšetřováním, pokusy v laboratořích bude hledati příčiny zdravotního úpadku jedince i jeho rodu.

Důvěra obyvatelstva k velkému kooperativu lékařů-zdravotníků bude úplná. Děti z rodičů, jejichž rodokmeny byly zevrubně v poradně pro sňatky prostudovány a posouzeny, budou roditi jen v porodnicích, příslušejících celému kooperativu. Budou od narození pod dozorem lékařů a zdravotních sester, jež budou důvěrnicemi matek. Síť poraden se bude starati o všechna včasná opatření pro nejlepší podmínky vývoje dětí. Křivice zrovna tak, jako tuberkulosa, bude patřiti nenávratně minulosti. 100 zubních lékařů se svými 500 zdravotními sestrami, budou pyšně ukazovati na výsledky své práce. Ošetření povrchu zubního kazu bude jen výjimečným a tím největším výkonem zubního lékaře. Nebude téměř zubních techniků, nebude zlatých korunek a mostů a jen starým lidem po 80 roce, budou výjimečně vypadlé zuby nahrazovány umělým chrupem, poněvadž všichni druzí, kteří do 80 roků si zachovají v nové zdravotnické soustavě svoji svěžest, budou míti všech 32 zubů zdravých. Našich 100 zubních lékařů bude zaměstnáno jen prohlídkami zubů a jejich ochranou před nákazou, 500 zdravotních zubních pomocnic bude hlasatelkami, učitelkami a kontrolorkami hygieny ústní a jejího provádění ve školách, dílnách a v domácnostech.

Jen rakovina a stavy pozdního stáří, budou ještě v roce 1974 vážnou starostí našeho lékařského sboru. Oddělení pro výzkum a léčení rakoviny a jeho sociálně-zdravotnický oddíl s poradnou a s propagačním štábem zdravotních sester, bude však již na správné cestě k úspěchu. Bude se chlubiti, že nemá nemocných, kteří by přišli pozdě k léčení a že výsledky léčení jsou stoprocentní a trvalé. Obdobně oddělení pro výzkum stáří a jeho nemocí, bude hrdě ukazovati na pokroky ve své práci. Ukáže statistiku - zpracovanou tělovýchovným ústředím - kolik sedmdesátiletých ve Zlíně je ještě zapsáno v denním cvičení v plovárnách, kolik z nich provádí jiné sporty. Tak všechna nynější oddělení nemocnice i chirurgické, které jen v malé úrazové stanic a v oddělení pro rakovinu, bude ještě trochu zaměstnáno, budou již od základu přebudována. Převážná část lékařů dneška, bude badateli-zdravotníky zítřka. Přesné laboratorní zkoušky, biologická ochranná očkování, sociální ochrana prací s vysokou zdravotnickou kulturou zbaví lékaře těžkých úkolů dneška. Nebude třeba, aby lékař zachraňoval v boji s neúprosnou přírodou slabě vybaveného člověka, nýbrž nová práce a zdravotnická zařízení poskytnou lékaři-zdravotníkovi všecky prostředky, aby ochránil svého svěřence před nemocí a pomohl jeho rodu k stále lepšímu, odolnějšímu a déležijícímu potomstvu.

Cestu k této slunné době ukazuje již jasně dnešní biologický duch lékařské vědy a proto není tento článek fantasií. Věříme, že bude skutečností, tak jako bude skutečností velký a krásný Zlín, založený na pevném a pravdivém základě díla Tomáše Bati.

poděkování přispěvatelům

mudr. Jiří Bakala

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu
1.máj Baťov / Otrokovice Barum Rallye Baťové Baťovy závody bombardování celkové Gottwaldov hospody koupaliště kostel Malenovice malé Zlíny mrakodrap náměstí Míru náměstí Práce nemocnice okolí Zlína obchodní dům obytné čtvrti památník T. Bati školství Zlín c. k. zámek život v ulicích
nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.