číslo 1
11. května 2019
ročník I


občasník pro velectěné publikum www.staryzlin.cz, vytvářený s láskou ke Zlínu ;-), spolupodílejte se na obsahu i vy, příspěvky je možno nabízet zde

Z DOBY LOUPEŽIVÝCH RYTÍŘŮ NA ZLÍNSKU

Jak vznikla přezdívka „To je balšám“

Před Zlínem je přes silnici velký, za noci osvětlený nápis „Bezpečnost především“.

Tak to je v nynější době. Dříve nebylo jinak. Ještě na začátku minulého století vycházela nařízení, dbající stejně o bezpečnost na komunikacích, jako dnes. Jenomže tehdy hrozilo nebezpečí jiného druhu. Kupecké povozy, neložené různým zbožím, byly přepadány a olupovány o cennější věci a peníze. Loupežící tlupy vyčkávaly v lesích, jimiž tehdy cesty procházely a z nich přepadaly kupce i pocestné. Pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích vyšlo nařízení, podle kterého musely být vymýtěny asi sto padesát metrů široké pásy lesa po obou stranách cest. V obvodu Zlína se týkalo nařízení lesů pod Jaroslavicemi, v nichž se loupeživé tlupy zdržovaly a jimiž procházela cesta ze Zlína k Vizovicím.

Jsou však ještě starší příklady starosti o bezpečnost na komunikacích. Nad Zádveřicemi, na stejnojmenném kopci, stával hrad Sehrad a kus dále u Provodova hrad Světlov. Hrady byly v držení loupeživých rytířů Balšáma a Pankráce ze Svatého Mikuláše, kteří v dalekém okruhu přepadali a obírali kupce. Celý kraj byl zneklidňován a kupci raději volili daleké zajížďky, jen aby se vyhnuli kraji, který neposkytoval bezpečného cestování.

Nebezpečí nabývalo takového rozměru, že se jím musel zabývati moravský zemský sněm. Před sklonkem první poloviny čtrnáctého století se moravští stavové usnesli zakoupiti hrad Sehrad. Toto usnesení bylo i provedeno, hrad zakoupen a zčásti pobořen, aby se nemohli znovu státi místem, ohrožujícím bezpečnost celého kraje. Oba loupeživí rytíři poté odtáhli z kraje a připomíná je jenom přezdívka, až dosud místy pro hamižné lidi užívaná:

„To je balšám“.

Potřebujeme více podnikatelů!


 

Úspěšné podnikatele vychovává magazín "Průkopník úspěšného podnikání." Napište si o ukázkové číslo administraci "Průkopníka" ve Zlíně 2 nebo si jej nechte předložit u knihkupce.


Budeme mít strážníky v bílém?

Dopravní strážníci, umístění vprostřed křižovatky, jsou motoristovi obtížně viditelní, jsou-li oblečeni tmavě. Řidič je oslňován četnými pouličními světly, která nejsou tak zastíněna, jak by bylo správné. Jeho zrak je zatěžován i množstvím světel ve výkladech - a řidič pak nevidí správně pokyny dopravního strážníka.

Po městě jezdí auta s malými světly městskými, která nestačí k dokonalému osvětlení.

Aby byli lépe viditelni, mají strážníci v Praze bílé rukávy. Na některých křižovatkách jest jejich stanoviště osvětlováno reflektorem. Jinde je umístěn "do sudu", pestře pomalovaného, nebo alespoň na stupínek, což nejen zlepšuje jeho viditelnost, ale poskytuje mu i lepší rozhled.

Ovšem, na účely dopravní stráže není u nás věnován takový náklad, který by si tento významný obor zasluhoval.

Nyní sami motoristé pomáhají usnadniti těžkou službu dopraváků.

Autoklub ČSR., odbor Velká Praha, se uvolnil vlastním nákladem opatřiti pro službu dopraváků několik gumových bílých plášťů. Je to konáno se souhlasem p.vrchního rady dr. Wellnera, který uvítal tuto snahu motoristů.

Uvažuje se ještě i o tom, aby v zimě byla podlaha stupínku ohřívána, neboť za dlouhou dobu služby promrzne i sebelepší obuv. Snad se autoklubu ČSR. podaří prosaditi i tuto věc.


Lepší základy pro rodinný život

Hospodářská pomoc pro vícečlenné rodiny spolupracovníků Baťových závodů

velkorysá akce šéfa závodů dr. J. A. Bati

Sestupná populační linie našeho státu, který v tomto směru následuje osud jiných zemí evropského západu, je již od minulých let předmětem oprávněných obav o budoucnost.

V nynější době věnuje se u nás značné úsilí cest, které by zlepšením existenčních podmínek a zvýšením životní jistoty opět pozvedly nebezpečně sníženou křivku porodnosti.

Je mnoho příčin, jež se dotýkají života rodin a zejména počtu dětí, jež z rodin vychází. Strach, pověra, móda, obavy z nejistých poměrů, to vše má svůj vliv na život - nebo také neživot rodiny. Zajisté, že se tu uplatňují také poměry hospodářské. A zlepšování hospodářských poměrů ve prospěch rodin jr předmětem stálého zájmu šéfa Baťových závodů, který ostatně má dosti zkušeností z vlastní rodiny.

Proto již v r. 1937 vyvolal první čs. akci pro podporu mnohačlenných rodin. Byl tehdy pořízen soupios rodin s více dětmi, které pak byly účastny hospodářské pomoci Baťových závodů, uskutečněné ve značném rozsahu.

Pokračováním této činnosti je nová, velkorysá akce, o níž rozhodl šéf závodů v minulém týdnu.

Mezi rodinami všech pracovníků Baťových závodů pořizují se soupisy rodin s více než čtyřmi dětmi. Všechny tyto rodiny budou účastny hodspodářské pomoci Baťova podpůrného fondu, která bude zahájena již v nejkratší době.

Hospodářská pomoc vícečlenným rodinám pracovníků Baťových závodů pozůstává z těchto výhod:

Rodiny s více než čtyřmi dětmi, vlastními nebo adoptovanými, ve věku do 15 let získají:

1. Slevu na nájmu z rodinného bytu - 10 procent na každé dítě.

2. Slevu na účtech za elektrický proud a plyn, rovněž 10 procent za každé dítě.

3. Slevu na školném při 4 až 6 dětech 50 procent, nad 7 dětí 75 procent.

4. Rodiče, kteří mají více nežli 4 děti, obdrží zdarma lístky na jedno představení do kina každý týden.

5. Baťův podpůrný fond bude těmto rodinám uhrazovat náklad na školní knihy a sice: rodinám se 4 až 7 dětmi 50 procent nákladů, rodinám s více nž 7 dětmi celý náklad na školní knihy.

6. Konečně Baťův podpůrný fond bude poskytovat každé rodině se čtyřmi a více dětmi 10 korun týdně na každé dítě.

Řízením a správou této sociální služby byl pověřen Baťův podpůrný fond, jenž ji bude prováděti v rámci přijatých pravidel a podmínek. Náklady prvního roku na tuto službu budou obnášeti 750.000 K.

Baťův podpůrný fond, za pomoci osobního a sociálního oddělení závodů, dokončují nutné přípravy k této akci, které již jsou tak daleko, že hospodářská pomoc pracovníkům Baťových závodů může být zahájena v nejbližších dnech.


Bolesti hlavy a v kříži

jsou často následkem nepravidelné stolice, aniž by se jednalo o zřejmou zácpu. Zkuste zlo odstraniti DARMOLEM. Darmol účinkuje bez návyku, lze jej libovolně dávkovati a působí mírně, nikdy drasticky. DARMOL obdržíte ve všech lékárnách.

Hockeyové mistrovství světa ve Švýcarsku

Reportáž o vylučovacích bojích

Mistrovský championát 1939

S rostoucí oblibou ledního hockeye rostl i význam každoročně pořádaného mistrovství světa v tomto sportovním odvětví. Je málo sportovních soutěží, které dovedou přivést sportovce a jejich příznivce do takového varu jako hockeyové mistrovství světa.

Vzpomeňme si jen, jak žila Praha ve dnech, kdy byl svědkem těchto vrcholných bojů o světový championát zimní stadion.

O hockeyi se mluvilo na ulici, v tramvajích, v kavárnách, zkrátka všude tam, kde se sešli jenom alespoň dva lidé. Někteří znali hockey dokonale třeba i jako aktivní hráči, někteří jej znali pouze z rozhlasových reportáží, ale zajímal všechny.

Švýcarsko ve znamení hockeye

Takové dny prožívají dnes dvě švýcarská města Curych a Basilej. První třetinu mistrovství máme za sebou, rozehrává se semifinale. Vylučovací zápasy měly klidný průběh bez překvapení, přinesly snad jenom některá zajímavá poučení. Favorité zvítězili ve všech skupinách a jejich boje s vypadnuvšími mužstvy dala dobrou příležitost jednotlivým mužstvům k sledování svých soupeřů. Ovšem, pokud to bylo třeba, protože se letos sešla ve Švýcarsku málo změněná mužstva proti minulým championátům v Praze.

Organisačně připravili Švýcaři mistrovství dobře. Ani jeden s dobrých hockeyových států nevypadl v prvním kole a neochudil tak zajímavost semifinalových bojů, jimiž vlastně začíná teprve urputný boj o vlastní postup do finale.

Američané překvapili

Sportovně příjemným překvapením vylučovacího kola byli Američané. Mnohem lepší, než jejich loňští předchůdci v Praze, získali si oblibu temperamentního švýcarského obecenstva. Zdá se, že si v Americe už uvědomili, že hockeyové mistrovství světa vyžaduje skutečně prvotřídního representačního mužstva a ne jen nahonem sehnaných několika hráčů. Američané mají ovšem nebezpečně blízko do Kanady a tak nevíme, kolik z jejich hráčů se tam naučilo vlastně hockey hrát.

Kanada první třídy

Kanada poslala letos rovněž nejlepší z nejlepších amatérských hockeyových mužstev. Ačkoliv dřívější Kanaďané hráli dobře, přece jenom se našlo mužstvo nebo klub, který to dovedl zahrát na opravdovou Kanadu nerozhodně nebo dokonce i zvítězit. Letošní representanti Kanady doposud nepovolili svých soupeřům ani jediný nerozhodný výsledek a zdá se, že ani k tomu nemají nadále mnoho chuti. Je jisté, že mezi Amerikou a Kanadou padne rozhodnutí o mistru světa. Jedině snad Švýcarsko by mohlo něco promluvit do závěrečných bojů, kdyby se dalo vybičovat domácím obecenstvem k nadlidskému výkonu.

Švýcaři hrají doma přirozeně ze všech evropských mužstev nejlépe. Nad námi se jim podařilo zvítězí nejtěsnějším rozdílem jedné branky, obě mužstva se znají příliš dobře, aby některé mohlo dosáhnouti pronikavějšího vítězství. O postupu Švýcarska do finálových bojů nepochybujeme, jenom nešťastná náhoda by je mohla připravit o tento jistý úspěch.

Jak to hráli naši

U našeho mužstva se projevil v boji se Švýcarskem nedostatek útočného ducha. Nepřekvapí nás to tak, uvědomíme-li si, že zejména náš první útok se skládá se starých technických rutinerů, u nichž stále lepší technika má za následek menší průbojnost. Jinak dopadly vylučovací boje tak, jak jsme čekali a těsná porážka Švýcarskem není jistě překvapením, i když jsme to mohli vyhrát. O našem postupu do finale rozhodnou nejbližší semifinalové zápasy.

Angličané bez kanadských es

Angličané, tak jak ohlásili, přijeli bez svých kanadských es. Hrají sice slaběji než dříve, ale mohou říci, že je zastupují z větší části opravdoví Angličané a ne najatí kanadští profesionálové, jako tomu bylo dříve. Angličané si uvědomili, že angažováním celých kanadských mužstev nepomohou domácímu hokeji, jehož úroveň naopak snižují a tak začali dělat čistku. Prozatím se nemohou sice se všemi Kanaďany rozloučit, ale první krok už udělali. Chtějí se vyšvihnouti vlastními odchovanci na bývalou úroveň.


Ing. Jaroslav Klepal: Zlínské ulice

Dovoluji si citovat z článku Dr. L. Hosáka v novinách "Zlín" z roku 1939:

Není málo těch, kteří sbírají zprávy o svém rodě, chtíce poznati jména svých předků, jejich osudy, zápasy a snažení. Jejich zájem je nejen ušlechtilý, nýbrž i užitečný. Vede k tvoření důsledné rodové tradice, cti i sebevědomí, zavazuje k práci, neboť znalost dějin rodu nás přesvědčuje, že jednotlivec jest pouze článkem v řetězu generací, který musí vybudovati svým dětem a vnukům lepší životní podmínky. V dobách vážných obrací se mysl člověka vždy k minulosti. Tak i nyní vzpomíná každý z nás na světlé a stinné podrobnosti svého života, vzpomínáme vyprávění svých otců a dědů. Nelze se diviti, klade-li si mnohý otázku, jaký podíl měl můj rod v dějinách národa...

Mozek není konfekční zboží

Mnoho lidí má mizerné příjmy jen proto, poněvadž používají sice plně svého těla, ale svého mozku jenom asi z 10%. Není to naše tvrzení, nýbrž výsledek zkoušek učenců, kteří nás poučují, že průměrně lidé dovedou vyvinout svůj mozek jen asi z jedné desetiny.

Je i dosti lidí, kteří používají svého mozku jen na řízení svého těla a pro nic víc.

Mozek, se kterým se rodíme, není konfekční zboží, které bychom obdrželi již hotové. Je to veliká změť možností, která nám může být užitečná teprve tehdy, když je nějak sorganisujeme a naučíme je pracovat. Je to nejvýnosnější část těla a přesto jen málo lidí důsledně chápe, že nesmí být ponechána ladem.

zvláštní oznamovatel

S "Bena" blokem, každý úspěšným jde krokem. V kůži, s kovovou mechanikou pro výměnu listů, vyrábí v několika velikostech jen "Bena" knihárna Otrokovice.

Mincí sbírku prodá Mejzlík, Petrovice-Okříšky.

Sta zařízených bytů ve Zlíně mluví pro kvalitní nábytek oblíbené značky "Tusculum". Až do 15. června 5% inventurní slevy. Válek a Šér, prodejny nábytku, Zlín, třída Tomáše Bati.

K Vašim ctěným službám
responsivní www prezentace Zlín na míru,
nový bezpečnostní https protokol s SSL certifikáty samozřejmostí. Pište prostřednictvím formuláře.

Hotel Paříž, Praha I

Prvotřídní měšťanský dům - 130 pokojů

Kavárna - restaurace - výhodná menu

"Luhačovská Vincentka -

minerálka ryzí
vždycky je nám bližší,
nežli voda cizí."

Zkuste uvařit tyto polévky

Řepná polévka

Je to méně známá varianta ruského boršče. Rozpusťte asi 3dkg másla na pánvi a usmažte na něm malou oloupanou cibuli, ale ne až dohněda. Přimíchejte 3 dkg mouky a smažte několik minut. Nyní to hoďte do 1l vody ve které jste uvařili telecí maso, míchejte až do varu a pak nechte vařit asi půl hodiny. Nyní oloupejte a rozsekejte na jemno 2 vařené řepy. Polejte vinným octem, posolte a popepřete a posypte lusky španělského pepře (toho ne mnoho). To všechno přidejte do polévky a vařte čtvrt hodiny, ne déle. Pak polévku proceďte vláskovým cedníkem. Polovičku řepy v něm necháte. Pak znovu zahřejete, nalejete do horké mísy a posypete hořčicí nebo řeřichou.

Polévka narychlo

Rozsekejte nadrobno asi půl kg libového hovězího, skopového nebo telecího masa, přidejte menší mrkev rozřezanou na drobné kousky, trochu cerelu, a půlkrát tolik cibule. Všechno smíchejte a dejte do hluboké pánve s půl druhým litrem studené vody. Až polévka začne vařit sejměte pěnu a přidejte soli a pepře. Za půl hodiny můžete nosit na stůl.

Pojištění proti staropanenství

staré pozdravy

V Dánsku je prosperující klub, který se zabývá pojišťováním mladých žen proti staropanenství.


Jmenuje se "Společnost proti celibátu" a přijímá za členy mladé ženy ve věku od 13 do 20 let. Poplatky jsou nízké, ale vdá-li se členka před čtyřicátým rokem, propadají všechny příspěvky, které zaplatila, to jest prémie připadnou k dobru klubu.

romantika www.starepozdravy.cz